Islam

 

Home
Up
Enkele cijfers
N.C. zedenleer
R-K godsdienst
PEGO
Islam
Samenwerking
Verandering

 

Hieronder volgt de volledige tekst van het leerplan Islam voor het SO. Sommige opmaaksymbolen kon ik niet converteren. De tekst spreekt voor zich betreffende de pedagogische visie die het levensbeschouwelijk onderricht schraagt. Het leerplan LO is wel uitgewerkt (in samenspraak met NL). De inleiding daarvan heb ik als annex opgenomen onderaan deze pagina). Alle officiële documenten dateren van ongeveer 10 jaar terug, de laatste productieve periode van Moslim Executieve.

 

Islamonderwijs Vlaanderen

 

 

Leerplan Algemeen secundair onderwijs

Louisalaan 500 B11— 1050 Brussel Tel: 02/626.15.90—Fax: 02/648.35.60
E-mail: emb@skynet.be Website: www.embnet.be

Exexutieve van de Moslims Van België

 

Leerplan Islam in het Secundair onderwijs

 

Dank aan onze Franstalige zusters en broeders die zich maanden vrijwillig hebben ingezet voor het samenstellen van deze leerplannen.

Inchallah, zullen onze kinderen de vruchten plukken van wat zij gezaaid hebben.

Voor de realisatie van het leerplan is volgende werkwijze gebruikt:

een werkgroep samengesteld uit leerkrachten van verschillende nationaliteiten stelde dit leerplan samen, waarbij rekening gehouden werd met de interessewereld van de leerlingen in de verschillende leeftijdsgroepen

1e graad: persoonlijke leefwereld

2e graad: maatschappelijke leefwereld

3e graad: wereldlijke visie

het eindresultaat werd gecorrigeerd, nagelezen door de commissie, gecontroleerd door theologen en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene raad

Dit leerplan is bedoeld om door de leerkrachten gebruikt te worden als uitgangspunt voor de lesvoorbereidingen van de lessen Islam.

 

 • 1e graad van het ASO

  • 1e jaar : De identiteit van de Moslim: geloof en praktijk 

  • 2e jaar: De moslim en zijn familie, zijn groep, zijn moslimgemeenschap en de Belgische gemeenschap

 • 2e graad van het ASO

  • 3e jaar: De moslim en zijn ervaring van tijd en ruimte 

  • 4e jaar: De visie van de islam inzake ethiek, psychologie en maatschappij

 • 3e graad van het ASO

  • 5e jaar: De Islam in het westen

  • 6e jaar: De bijdrage van de islam aan de beschaving

 

1e graad van het A.S.O.

 

EERSTE JAAR DE IDENTITEIT VAN DE MOSLIM: GELOOF EN PRAKTIJK

EERSTE JAAR

HET GELOOF :

1.  De schepping getuigt van het bestaan van God

De tekenen van God :

                     De zon

                     De maan

Zie 10/5 e.v.: Yoênoes (Jonas) en de wetenschappelijke ontdekkingen die verwijzen naar deze twee planeten

 

2.  God kennen : Allah

                     Uitleg van de term Allah : al-ilâh. Stam: « alaha » : Al-Ma°boêd / De Aanbedene

                     Belang van deze Naam van God : Het is Zijn Opperste Naam

                     De Naam van God in de Heilige Qor’an: Hem erin opzoeken

 

3.  De schepping van Adam en Hawâ’ (Eva) volgens de geopenbaarde teksten.

• De genesis

 

4.  Verschil tussen monotheïsme (at-tawhîd) en polytheïsme (as-sjirk)

                     Grote sjirk (as-sjirk al akbar) : grote associatie

                     Kleine sjirk (as-sjirk assighâr) : kleine associatie

                     al-kibr: trots en ijdelheid, de eredienst van de heiligen, liefde voor het geld, passies…

 

5.  Positie en houding van de Islâm t.o.v. de andere godsdiensten

                     Definitie van de term Islâm

                     De godsdienst is uniek en de boodschappen zijn talrijk

                     Studie van de islamitische regel : « Geen dwang inzake godsdienst » (2/256)

 

Het doel van deze cursus is de leerlingen het respect voor de andere burgers bij te brengen die een ander geloof hebben. In een maatschappij waar veel culturen en geloven voorkomen, is het respect voor het anders-zijn essentieel voor de sociale vrede en de verstandhouding onder allen.  

 

DE EREDIENST :

1.  Al-°Ibâda (aanbidding)

                     Definitie van de term °ibâda : strikte betekenis; ruime betekenis van het begrip (studie 56/96)

                     Definitie van de praktijken van de eredienst: « al-°ibâdât »

                     • Belang van de handelingen van de eredienst: uiting van ons geloof en van onze

                     liefde voor God

                     Beschrijving van het gebed: het uur, de plaats en het hoe

 

2.  Herhaling van de verdiensten van het gebed (verzen en hadîš ter ondersteuning). 

                     Herhaling van de geldigheidsvoorwaarden

                     Zuivering

                     manier waarop het gebed gedaan wordt

 

3.   Waarom bidden

                     Betekenis van het gebed

                     Doelstelling op het niveau van het spirituele en het sociale

 

4.   Het vasten tijdens Ramadan

                     Definitie

                     Historiek van het vasten

                     Juridische regels en geldigheidsvoorwaarden

                     Spirituele en sociale dimensie van het vasten

 

 

QORAN :

1.  Inleiding: Wat is de Qor’an

                     Letterlijke definitie van de term

                     Juridische betekenis van de term

                     • Samenstelling van de Qor’an : aantal soera's en hun onderverdeling in

.                      Djoez’

.                      Hizb

.                      Nisf 

.                      Roe°boe

.                      šoemoen

.                      Ayât

                     In acht te nemen regels voor het reciteren van de Heilige Qor’an : âdâb at-tilâwa

                     Wat is een tafsîr van de Heilige Qor’an

 

2.  Leren van de volgende soera's : inleiding tot het lezen van de gekozen soera's

                     transcriptie, Nederlandse vertaling en commentaar

                     Soerat 83: Al-Moutaffifin (de bedriegers) 1-7

                     Soerat 96: Al-°Alaq (de aanhangers)

                     Soerat 103: Al-Asr (de tijd)

                     Soerat 107: Al-Mâ°un (elkaar helpen)

 

HADΊ VAN DE PROFEET

                     Wat is een hadîš?

                     Definitie van het begrip

                      Hadîš en Soenna

                     Verschil tussen hadîš (Soenna) en Qor’an

                     Selectie van hadîš van de Profeet die hoofdzakelijk gaan over het gedrag

 

 

MORAAL :

1.  De intentie : an-niyya

Ondersteuning van de les, de hadîš :  « Zeker hebben de handelingen enkel waarde naargelang de waarde van hun intentie… » (Overgeleverd door Boechâri)

                     Definitie van de term « an-niyya »

                     Belang van de intentie in het spirituele en sociale leven van de moslim

                     De intentie en de morele en burgerlijke verantwoordelijkeheid

 

2.   Het goede woord : al-kalima at-tayyiba

                     Soerat 2: al-Bakara / 83

                     Soerat 58: Al-Moujadala /9

 

3.  Hoe zich te gedragen op de openbare weg en op openbare plaatsen

Soerat 31 Luqman /18-19

4.  De regels van het goede nabuurschap in de Islâm

Soerat 4 An-Nisa /36

5. Het leren van de volgende aanroepingen

                     Voor het slapengaan

                     voor het opstaan

                     voor het eten • op het einde van de maaltijd

                     vooraleer het huis te verlaten

                     vergiffenis vragen aan God .

 

6.  Het groeten in de Islam : at-tahiyya

                     De relatie salâm – Islâm: salâm betekent “vrede”; Islâm betekent “onderwerping aan God in vrede”

                     De salâm uitspreken maakt deel uit van de identiteit van de moslim

                     Salâm, “één van de 99 Namen van Allah ”.

                     Het belang en het effect ervan in het onderhouden van de sociale contacten

                     Regels: groeten van de ouderen; van zittende personen; tussen het individu en de groep…

                     Formulering

                     De verdiensten van de islamitische groet (zijn waarde in beloning)

 

Leerplan Islam in het Secundair onderwijs -9 -

 

ASSIRA (biografie van de Profeet ) en GESCHIEDENIS :

1.  Het Jaar van de Olifant : geboorte van de Profeet .

• Analyse van de gebeurtenissen tijdens de geboorte van de Profeet .

2.  Emigratie van de eerste moslims naar Abyssinië

• Studie van de gebeurtenis vanuit historisch oogpunt en zijn gevolgen

3. Studie van de biografie van de gezel van de Profeet : Aboe Bakr

                     Zijn leven, zijn kwaliteiten, zijn vriendschap met de Profeet

                     zijn werk gedurende zijn kalifaat

 

4.  De Ka°ba : historiek van de Heilige Stad; historiek van het gebouw

                     De verdiensten van de Heilige Moskee

                     • De Qibla

                        definitie van het begrip

                        één van de voorwaarden voor het gebed

                        situatie van België op een kompas (kompas meebrengen en een praktische oefening doen met de leerlingen)

 

 

TWEEDE JAAR

DE MOSLIM, ZIJN FAMILIE, ZIJN GROEP, ZIJN MOSLIMGEMEENSCHAP EN DE BELGISCHE GEMEENSCHAP

 

TWEEDE JAAR

GELOOF :

1.  Al-Imân (het geloof): diepgaande definitie van het begrip

                     Verschil en relatie tussen imân en Islâm

                     Voorwaarden voor een correcte imân

 

2.  Hoe zich gedragen tegenover God

                     De rechten van God

                     De kennis

                     Het geloof en de zekerheid

                     Het geloof en de vrees

                     Exclusieve aanbidding

 

3.  Beloning en Straf : het Paradijs en de Hel in het islamitische geloof

• Gevolgen van het geloof in het laatste Oordeel op het gedrag van de individuen individueel en sociaal

4.  De Onderwerping aan God : definitie en betekenis

                     Onderwerping van het ego

                     Onderwerping van het lichaam : onderwerping van de buik, onderwerping van de tong ,onderwerping van de armen en de voeten, onderwerping van de ogen, onderwerping van de intieme delen, onderwerping van de oren

 

5. Welke zijn de regels ("âdâb") in acht te nemen ten opzichte van de Profeet

                     De liefde voor de Profeet

                     De Soenna volgen

                     De limieten van het respect en de eerbied voor de Profeet

                     Het gebed (« Assalât ») over de Profeet : de teksten die dit hebben ingevoerd (33/56) en de hadîš

                     Betekenis en spirituele dimensie van het groeten: de verdiensten en beloning

 

 

6.  De Nachtelijke Reis en de Hemelreis van de Profeet (« al-isrâ’ wal mi°râdj »)

                     Historiek

                     Omstandigheden

                     • Verloop, en visie van het hiernamaals overgeleverd door de Boodschapper

                     van God

                     Lessen trekken uit de gebeurtenis

 

 

EREDIENST:

1.  De moskee

                     Definitie en verschil tussen masdjid en djâmi°

                     Het belang van het gemeenschappelijk gebed in de moskee: verdiensten en doelstellingen

                     Historiek van de moskeeën: de eerste moskeeën van de Islam: Qoebâ’, Medina …

                     Structuur van de moskee: mihrab, minbar, gebedszaal, oplijning van de gelovigen: de mannen, de vrouwen en de kinderen

                     Rol van de imam

                     Toelatingsvoorwaarden in een moskee: lichamelijke reinheid

                     In acht te nemen regels in de moskeeën « âdâb al-masdjid »: de stilte en het verbod de stem te verheffen, verbod er een commercieel centrum van te maken…

                     De religieuze en sociale rol van de moskee

                     Een lijst opmaken van de belangrijkste moskeeën in uw streek, in België en in de wereld

                     Vergelijking met de andere plaatsen waar erediensten worden gehouden: kerk en synagoge

                     Islamitische kalligrafieën in de moskee

 

2.  Het vrijdaggebed

                     Verdiensten en regels

                     Het belang van het vrijdaggebed in het onderhouden van de broederschapsbanden tussen de moslims

 

1.                   Gekozen smeekbeden om op te zeggen na de gebeden. 

2.                  De islamitische feesten

 

Het feest voor het einde van het vasten en het Offerfeest : 

                     Viering: praktisch aspect van het gebed bij deze twee feesten

                     Doelstellingen.

 

 

QORAN :

1.  Studie van de volgende soera's: vertaling in het Nederlands, transcriptie van de Arabische tekst met commentaar

                     Soerat 91: Al-Shams (de zon)

                     Soerat 89: Al-Fajr (de dageraad)

 

2. studie van verschillende thema’s:

                     De wonderen van de schepping benadrukken

                     De geschiedenis van de volkeren

                     De Qor’an is een historische referentie

                     Het misdrijf van het ontkennen van God

                     De gevaren van de overdreven liefde voor het materiële

                     De verantwoordelijkheid van de mens

 

MORAAL :

1.  Goed gedrag tegenover de ouders (vader en moeder)

                     Studie van soerat 17/23-24 en 31/14-15

                     Keuze van hadîš terzake

 

2.  Het respect van de oudere mensen

• De relaties tussen generaties, en afwezigheid van generatieconflicten in de Islâm

3.  De morele en lichamelijke reinheid in de Islâm

                     Definitie

                     Praktijk

 

4.  De school en de verdiensten van de kennis in de Islâm

                     Qoranische verzen en hadîš die de verdiensten van de kennis prijzen

                     De voorwaarden voor een goede studie en goede schoolresultaten

                     Waarom studeren: morele en sociale verantwoordelijkheid

 

5.  Studie van de volgende regels van welvoeglijkheid en de daarbij betrekking houdende smeekbeden

                     Aantrekken van nieuwe kleren

                     Bij het aan-en uitkleden

                     Geeuwen

                     Oprispingen

                     Niezen

                     Wanneer men in een voertuig stapt

                     Hygiënische maatregelen in toiletten en smeekbeden

 

 

ASSIRA en GESCHIEDENIS :

1. Aspekten van de persoonlijkheid van onze geliefde Profeet :

                     Zijn bescheidenheid en zijn goedheid

                     Zijn loyauteit

                     Zijn vrijgevigheid en gastvrijheid

 

2. Al-Hidjra naar Medina

                     Historiek; omstandigheden; verloop

                     De zin van emigratie : definitie van het begrip

                     Was de emigratie een vlucht 

                     Het effect van de emigratie op de gemeenschap

                     De emigratie en het ontstaan van de islamitische stad

                     Studie van de Hegiriaanse kalender: de maanden

                     De voordelen van de Hegiriaanse kalender in de praktijk van de eredienst (het vasten en de bedevaart): veranderlijkheid

 

3.  Medina : tweede heilige stad in de Islâm

                     Zijn verschillende namen

                     Historiek; zijn verdiensten

                     Begraafplaats van de Profeet

                     Hoofdstad van het islamitische kalifaat tot Ali

                     Evolutie van de stad in de tijd; (Geïllustreerde dokumenten meebrengen; maquettes maken met de leerlingen)

                     De belangrijkste plaatsen van de stad: Qoebâ’, Oehoed ; al-Baqi’…

 

4.  Biografie van °Oemar ibn al-Chattâb

                     Zijn bekering; zijn vriendschap met de Profeet

                     °Oemar , de 2e kalief: zijn aanstelling als kalief; zijn realisaties

                     De rechtvaardigheid van °Oemar

 

 

2e graad van het A.S.O.

 

DERDE JAAR DE MOSLIM EN ZIJN ERVARING VAN TIJD EN RUIMTE

 

DERDE JAAR

GELOOF :

1. Wat is het Profeetschap: « an-noeboewwa »

                     Definitie van het begrip

                     Verschil tussen « nabiy » (Profeet) en « rasoel » (Boodschapper)

                     Aantal Profeten en Boodschappers in de geschiedenis volgens de teksten

                     De nood aan Profeten en Boodschappers

                     Funktie van Profeten en Boodschappers

                     Kwaliteiten van Profeten en Boodschappers

                     Onfeilbaarheid; moed; eerlijkheid in de overdracht en integriteit; intelligentie;vrijheid;  verrichten van wonderen

 

2. De dood: is dit het einde

                     De islamitische opvatting over de dood

                     Het leven van de zielen in « al-Barzach » (het vagevuur)

                     Rouw: duur en regels

 

3. Het laatste Oordeel

                     Zijn komst en zijn omvaringen

                     Einde van de wereld (qiyâm as-sâ°at)

                     De Wederopstanding (an-nasjr of al-ba°š)

                     Het Verzamelen (al-hasjr)

                     De Brug (as-sirât)

                     Het Oordeel (al-hissâb)

                     Het Paradijs (al-Djanna) en zijn graden

                     De Hel (Djahannam) en zijn graden

 

 

4. De gunsten van Allah

Soerat (Al-Nahl) 16/18.

                     Voorbeelden van de gunsten van Allah

                     • Hoe Allah bedanken voor Zijn gunsten

.                      Door de taal: bedankingsformules

.                      Door daden, de Profeet heeft gezegd: 

 

« Elke schepping is zoals een familie waarvan God de last draagt;en God houdt, onder zijn schepselen, van diegene die weldoend is tegenover de familie waarvan Hij de last draagt. »

(Overgeleverd door Abdallah en opgenomen in Boechâri.)

EREDIENST:

1.  Rechten van een overleden moslim

                     In acht te nemen regels bij het afscheid van dit leven

                     Tadjhîz al mayyit: rituele wassing, lijkwade, begeleiding

                     Het gebed voor de overledene: regels en praktijk

                     De begraving in het graf: richting van de Ka°ba

                     Het bouwen van het graf en juridische bepalingen hierover

                     Nood aan een islamitische begraafplaats: waarom?

                     Bezoeken aan graven: regels, verdiensten en doel

                     Wat de dood in Islâm betekent

 

2. De bedevaart

                     Historiek van de hadj en zijn instelling

                     Vormen en riten

                     Verdiensten en spirituele geheimen

                     Rol van de bedevaart in de eenheid van de moslimgemeenschap

 

3. De valse eed en de boetedoeningen (al-kaffârât)

                     Wat is een valse eed?

                     Ernst van de valse eed

                     Formule van boetedoening: « al-kaffârât »

 

 

4. Laylat al Qadr (de nacht van de verdienste)

                     Definitie doorheen de Qor’an en de hadîš

                     De verdiensten van deze nacht

                     Neerdaling van de Qor’an

                     Het vieren van deze verdienstelijke nacht. Zijn waarde in beloning

 

De Profeet heeft gezegd: « Hij die waakt gedurende de verdienstelijke nacht, gedreven door zijn geloof en met als

enig doel Allah te behagen, al zijn vroegere zonden zullen hem vergeven worden! » (Overgeleverd door Boechâri volgens Aboe Hoerayra)

QORAN:

Memoriseren , vertaling, transcriptie,  commentaar en studie:

Soerat 28 : Al-Qasas (de voordrachten) /76-83 Soerat 29: Al-Anabût (de spin) /41-45 Soerat 21: Al-Anbiya (de profeten) /30-35

MORAAL:

1. De leugen

                     Visie van de Islam ten opzichte van de leugen

                     De kwalijke gevolgen ervan op de sociale verbondenheid

 

2. De regels van welvoeglijkheid van gastvrijheid en het bezoek: (het islamitische zijn)

• Richtlijnen van de Profeet hierover

3. Het respecteren van zijn engagementen

Zie 2/40; 2/177 ;  23/8.

De hadîš van de Profeet : « Er zijn vier bijzondere gebreken: indien iemand die allemaal bezit, gaat het om een echte hypocriet; maar indien iemand van jullie slechts één van die gebreken heeft, heeft hij één van de tekenen van hypocrisie totdat hij ermee stopt:

1                    Wanneer men hem vertrouwt, verraadt hij

2                    Wanneer hij spreekt, zegt hij enkel leugens

3                    Wanneer hij zich engageert, komt hij zijn belofte niet na

4                    En wanneer hij ruziet, wordt hij onuitstaanbaar! » (Overgeleverd door Boechâri volgens Abdoellah ibn °Amr)

 

 

4. Goederen verworven op een slechte manier:

                     Stelen • onrechtmatig verwerven

                     valsspelen • oplichterij

                     kansspelen

                     Houding van de islamitische godsdienst over deze kwestie: juridisch statuut

 

5. De adolescentie en de puberteit

                     Definitie en afbakening

                     Lichamelijke en psychologische veranderingen

                     • De adolescentie en de morele en sociale verantwoordelijkheid

                        Verantwoordelijkheid tegenover God

                        Verantwoordelijkheid tegenover zichzelf

                        Verantwoordelijkheid tegenover de anderen: ouders, naasten, de moslims en de burgers

 

6.  Islamitisch broederschap: al-oechoewwa.

                     Definitie

                     • Rechten en plichten tussen moslims:

                        Goede raad

                        Morele en fincanciële hulp

                        Verdediging

                        Bezoek

                        Rouwbetuiging

                        Felicitaties…

 

ASSIRA en GESCHIEDENIS:

1. De geliefde Profeet :

                     Zijn geduld op weg naar God

                     Zijn uithoudingsvermogen op de weg van de Waarheid

 

2. Bayt al-Maqdis ( Jeruzalem) :

                     Historiek (verwijzen naar de hadîš van Aboe Dzarr overgeleverd door Imâm ibn Hanbal over de geschiedenis van de bouw van de Bayt al-Maqdis)

                     Wat is de Heilige Moskee van Bayt al-Maqdis ? (Het verschil aanduiden tussen de Heilige Moskee en de moskee van Omar gebouwd tijdens het kalifaat der Omeyaden.)

                     Verdiensten van de Moskee Al-Aqsa

                     De oorzaken van de gehechtheid van de moslims aan deze heilige plaats: de erfgenamen van het monotheïsme van Abraham

 

 

3. Studie van het leven van de 3de kalief °Oešman ibn Affân

                     Zijn bekering tot de Islâm

                     De schoonzoon van de Profeet

                     Zijn emigratie naar Abyssinië (de tweede persoon die emigreerde voor God met zijn familie na de Profeet van God, Loêt

                     Zijn werk ten dienste van de Islâm

                     Zijn toetreding tot het kalifaat: zijn realisaties

 

4. Illustere islamitische personaliteit: Ali Ibn Abi Talib

                     Studie van het leven van de 4de rechtgeleide kalief

                     Zijn kindertijd in het huis van de Profeet

                     De jongste bekeerling

                     De betekenis van het offer van Ali : tijdens de Hidjra van de Profeet

                     Ali ten dienste van de de Islâm

                     Zijn vroomheid en onafhankelijkheid van aardse bezittingen

                     Zijn wetenschap. De Profeet heeft over hem gezegd:

 

“Ik ben de stad van de wetenschap en Ali is er de toegangspoort van.” (overgeleverd door Tabarâni en Al Bazzar)

 

VIERDE JAAR

DE VISIE VAN DE ISLAM INZAKE ETHIEK, PSYCHOLOGIE EN MAATSCHAPPIJ

 

VIERDE JAAR

1. Historiek van de Qor’an: verzamelen en bewaren van de geopenbaarde teksten: door het memoriseren en door op te schrijven.

Inleiding:

                     Definitie van de Qor’an

                     Het belang van het lezen en het schrijven in de Islâm (herinneren aan de eerste 5 verzen van soerat 96/1-5)

 

A -Memoriseren van de Qor’an.

                     Verdiensten

                     De grote personaliteiten onder de Metgezellen die de Qor’an uit het hoofd hebben geleerd

 

B –Het per schrift codificeren van de Qor’an:

                     Samenbrengen van de Qor’an ten tijde van de Profeet : aanstelling van de optekenaars van de Openbaring

                     • Samenbrengen van de Qor’an ten tijde van de eerste kalief Aboe Bakr :

                        De redenen

                        De voorwaarden van het verzamelen

                        Keuze van de term « Moeshaf » ter aanduiding van een kopie van de Qor’an

                        • Samenbrengen van de Qor’an ten tijde van de derde kalief °Oešmân: 

                        De oorzaken

                        De commissie belast met deze taak

                        De karakteristieken van deze kopie

                        Het versturen van de officiële kopieën naar de belangrijkste islamitische provinciën

 

2. Het Qor’anische wonder (« al-i’djâz al-qoer’âni ») :

Studie van het wetenschappelijke aspect van het Qor’anische wonder vanuit deze verzen:  Soerat  6 Al An’Am (het vee)/25 Soerat  16 Al-Nahl (de bijen) /69 en 79 Soerat  21 Al-Anbiya (de profeten) /30 Soerat  24 An-Nour (het licht) /43-45.

 

3.  Analytische studie van de Afscheidspreek van de Profeet

De volgende punten benadrukken:

• Begin van de preek: 

.                      De lof aan God

.                      De Eenheid van God

                     Het bloed en de goederen : het leven en het privaat bezit

                     De heiligheid van Mekka en Medina

                     Woeker

                     De gelijkheid tussen de rassen

                     De zonde van het associëren (as-sjirk)

                     De man-vrouw relatie

 

4.  De wederzijdse hulp en steun in de Islâm

• Definitie van de wederzijdse hulp vanuit

                        Qor’anische teksten: Soerat 4 Al Nisa (de vrouwen) /36 Soerat 5 Al-Ma’idah (de tafel) /2

                         Hadîš: 

                     De Profeet heeft gezegd:  

 

«Alle schepselen zijn als een familie ten laste van Allah en van Zijn schepselen verkiest

Allah diegene die weldoend is tegenover Zijn familie » (Overgeleverd door Boechâri).

• De domeinen van de wederzijdse hulp in Islâm.

5.  De sociale functie het goede te bevelen en het slechte te verbieden.

                     Definitie van de termen: het goede en het slechte (zie Soerat  3/110)

                     Voorwaarden te vervullen door diegene die deze plicht op zich neemt

                     Methodes

                     Het doel van deze plicht

 

6.  Enkele noties van psychologie :

                     Pulsies

                     Onbewust en bewust handelen

                     Individuele verantwoordelijkheid

                     De autonomie van de persoon

 

 

7.   De smeekbede en het zich herinneren van God

-A -Definitie van het begrip: ad-doe°â (smeekbede)

                     Zijn belang en zijn verdiensten

                     Voorwaarden opdat de smeekbeden zouden vervuld worden

                     Regels (al-âdâb) in acht te nemen tijdens smeekbedes

 

B –Het zich God herinneren (dzikr) : 

                     Soorten dzikr

                     Doel

                     Keuze van enkele authentieke smeekbedes overgeleverd door de Profeet

 

8. Drugs en verdovende middelen:

                     Wat is een drug

                     Klassificatie

                     Schade voor het lichaam en de geest van de mens

                     Hoe ze te voorkomen

                     Juridische positie van de Islam over deze zaak

                     Nicotinevergiftiging

 

9. Schaamte en fatsoen in de Islâm

Ondersteuning van de les: 

de hadîš van de Boodschapper van God :

«De schaamte maakt deel uit van het geloof, en het geloof leidt naar het Paradijs, wat betreft vulgariteit, zij is een teken van de hardheid van het hart en de hardheid van het hart leidt naar de Hel.»

(Overgeleverd door Ahmad en Tirmidzi).

                     Definitie van de schaamte en het fatsoen, verschil met verlegenheid

                     • De domeinen van de schaamte:

                        Schaamte ten opzichte van Allah ;

                        Schaamte en sociaal fatsoen: kledij (man en vrouw), gedrag en houding in het openbaar

 

10. Het geduld tegenover moeilijkheden (As-Sabr).

                     Spirituele dimensie volgens de islamitische opvatting

                     Verschillende niveaus

                     De goddelijke beloning voor hen die geduldig zijn, en moedig

                     De wanhoop: vlucht, lafheid, gebrek aan vertrouwen in Allah .

 

 

11. Het belang van de tijd en de levensopvatting volgens de Islâm

Soerat 10 Yunus (Jonas) /6 Soerat  57 Al-Hadid (het ijzer) /20

De Profeet heeft gezegd: « Geen enkel individu zal de verzamelplaats verlaten zonder rekenschap te hebben

gegeven aan Allah over vier zaken: 

                     Waaraan heeft hij zijn leven gewijd

                     Hoe is zijn jeugd verlopen

                     Waar heeft hij zijn goederen vergaard en waaraan heeft hij ze gebruikt

                     Waarvoor heeft hij zijn kennis gebruikt. » (Overgeleverd door Tirmidzi)

 

De Profeet heeft het volgende aanbevolen: « Wees in dit aardse leven als een vreemde of een reiziger op weg. » (Overgeleverd door Boechâri en Ibn Madjah)

12. Het toegelatene en het verbodene

                     Definitie van de termen: halâl (toegelaten), harâm (verboden)

                     Het verbod is de uitdrukking van de goddelijke Welwillendheid (7/157)

                     De goddelijke wijsheid inzake het verbod van sommige handelingen, houdingen of produkten

                     Het standpunt van de Islâm tegenover de vitale noodzaak (ad-daroêra)

 

13. Aspekten van de islamitische beschaving: het urbanisme

                     Morele en sociale dimensie in de architectuur

                     Onderzoek naar de steden: Cordoba, Bagdad, Bassora, Fès, Granada

 

14. De sociale rol van de moskee

                     De moskee, het hart van de Stad

                     De moskee en de eenheid van de moslims: de gemeenschappelijke gebeden

                     De moskee en het onderwijs

                     De moskee, de opvoeding en de sociale hervorming

 

15. Principes van rechtvaardigheid in de Islâm..

Soerat  5 /8 Soerat 16 /90 Analytische studie van de brief van °Oemar Ibn Al-Chattâb aan Aboê Moesa Al-Asj°arî.

Leerplan Islam in het Secundair onderwijs -28 -

 

3e graad van het A.S.O.

 

VIJFDE JAAR DE ISLAM IN HET WESTEN

 

VIJFDE JAAR

1. Het geloof in God

                     De gevolgen hiervan op de menselijke ziel.

                     Psychologisch houvast.

 

2. Verwerpen van onverschilligheid.

(In het kader van de solidariteit en van de rechten van de mens)

De Profeet heeft gezegd: « Hij die anderen niet goed behandelt, zullen Wij ook niet goed behandelen ». (Overgeleverd door Boechâri)

3. Televisie en mass media. (Dossier)

                     Rol

                     • Invloed en impact:

.                      Vanuit sociaal standpunt

.                      Vanuit politiek standpunt

.                      Vanuit economisch standpunt: publiciteit en consumptie

                     Het gevaar van manipulatie: een spraakkunst die ontcijferd moet worden

                     Naar een correct en voordelig gebruik; te maken keuzes

 

4. De islamitische personaliteit (as-sjachsiyya al-moeslima)

                     Definitie

                     Karakteristieken van de persoonlijkheid van de moslim

 

5. Misbruik en pedofilie (Dossier).

                     Oorzaken

                     Standpunt van de Islâm: religieus en juridisch

 

6. De mensenrechten in de Islâm.

Regel: de rechten worden verworven door zich van zijn plichten te kwijten.

                     Recht op leven

                     Vrijheid van geloof

                     Vrijheid van meningsuiting

                     Onschendbaarheid van woning en goederen

                     Bescherming van de eer tegen laster en eerroof

                     Het weigeren van discriminatie

                     Recht op onderwijs en onderricht

                     Vrijheid

                     Recht op werk

                     Recht op rust

 

1.                  Studie van de verzen 11-13 van soera 49 : Al-hoedjoerât (de Appartementen). 

2.                  Racisme ( Dossier).

 

Soerat 49 /13 Soerat 30 /22

De Profeet heeft gezegd: 

« Allah heeft me het volgende geopenbaard: Wees nederig, opdat niemand een ander zou kwetsen, en opdat niemand zich zou verhoovaardigen ten koste van een ander. » (Overgeleverd door Aboê Da’oêd)

9. De zakât en het principe van het verdelen van rijkdom.

                     Historiek en definities

                     Doelstelling van de zakât

                     De ziel zuiveren van gierigheid

                     Effectieve solidariteit

 

1.                  Het respecteren van de Orde (an-nizâm)

2.                  Corruptie en smeergeld.

 

(Opvoeding tot goed burgerschap)

Soerat 4 An-Nisa (de vrouwen)  /29

Hadîš: de Profeet heeft gezegd: 

« Allah heeft vervloekt zowel wie smeergeld betaalt als de tussenpersoon,  als hij die het aanneemt. » (Overgeleverd door Tirmidzi, Aboê Da’oêd, Ibn Madjah en Ahmad)

 

12. Palestina:

                     Heilig land van de Islam: historiek van de stad Jeruzalem

                     Islamitische verdraagzaamheid en samenwonen tussen de verschillende gemeenschappen

 

13. Het werk en de kwalijke gevolgen van “niet werken” vanuit islamitisch standpunt

                     Verdiensten van het werken

                     Toegestane handelingen

                     Het werk, een bron van goddelijke beloning

 

14. Het geld in de Islâm en de wettelijke mogelijkheden om rijkdom te verwerven.

                     Allah is de Ware Eigenaar, en de mens is de beheerder in Naam van Allah

                     • De wettelijke mogelijkheden voor het verwerven van goederen:

                        Werk

                        Giften

                        Erfenis

                     Besteding van goederen: morele en sociale verantwoordelijkheid

 

16. Islamitische aanwezigheid in Europa: Historiek en invloed van de beschaving

                     Spanje: Andaloesië: Qoertoeba (Cordoba) Gharnâta (Granada) Isjbiliyya (Sevilla)…

                     Siqiliyya (Sicilië) en Italië

                     Zuiden van Frankrijk

                     De Balkan

 

 

ZESDE JAAR DE BIJDRAGE VAN DE ISLAM AAN DE BESCHAVING

 

ZESDE JAAR

1 . Ad-dîn en At-tadayyoen: het gevoel van religiositeit

Antropologische, sociologische en filosofische benadering

2 . De oorsprong van de Mens in het licht van de Openbaring en de wetenschap

3. Studie van Soerat 31 Luqman  /12-19

4 . De 13 Attributen van God :

Naar gelang de school, legt men de nadruk op 13 (Asj°ari) of 14 (Matoeridzi) attributen van Allah. De Salafiya beweging volgt deze classificatie niet. De lijst met attributen is de volgende:

1.                  Het Bestaan (al-Woedjoêd)

2.                  De Kennis (al-°Ilm)

3.                  Het Leven (al-Hayât)

4.                  Zijn Absolute anders-zijn t.o.v. de schepping (al-Moechâlafa lil hawadiši)

5.                  Het Woord (al-Kalâm)

6.                  De Eeuwigheid (al-Qidam)

7.                  Het Voortbestaan (al-Baqâ’)

8.                  De Zelfvoorziening (al-Qiyâmoe bin-nafs)

9.                  De Eenheid (al-Wahdaniyya)

10.              De Wil (al-Irâdatoe)

11.              De Kracht (al-Qoedratoe)

12.              Het Horen (assam°oe)

13.              Het Zien (al-Basaroe)

14.              De Schepper (al-Châliq)

 

5. Het huwelijk in de Islâm

                     De huwelijksprocedure

                     De morele waarde van het huwelijk

                     De complementariteit tussen de twee partners

                     Het koppel; hoeksteen van de maatschappij

 

 

6.  Betekenis van de Sjahâda: La ilâha illa Allah: er is geen god behalve God alleen:

                     Een ontkenning en een bevestiging

                     De vertikale en horizontale dimensie van de onderwerping aan God

                     De ware zin van de aanbidding « al-°oeboediyya ».

 

7. Opvoeding tot burgerschap:

                     Plichten tegenover de maatschappij

                     Positief zijn in de sociale handeling

 

8.  Het goddelijke decreet en de vrije wil in het islamitisch geloof « Al-qadâ’ en al-qadar »

                     Definities

                     Handelingen van God

                     De mens en zijn verantwoordelijkheid in het verwerven van zijn handelingen

                     Het fatalisme: de aanvaarding van het goddelijke decreet is geen verontschuldiging om zijn verantwoordelijkheden te ontvluchten

 

9. De moslimfamilie

                     Rechten en plichten van de huwelijkspartners

                     • De opvoeding van de kinderen:

                        Regels

                        Plichten en rechten van kinderen

 

10.  Statuut van de vrouw in de Islâm:

                     De vrouw en haar geloof

                     De vrouw als dochter: rechten en plichten

                     De vrouw in de maatschappij: rol en deelname aan het sociale, economische en politieke leve

                     De vrouw als echtgenote: rechten en plichten

                     De vrouw als moeder: rechten en plichten

 

11 .  Aanbreng van de moslims aan de wetenschap:

                     Geneeskunde

                     Chirurgie

                     Farmacologie

                     Geografie

                     Wiskunde

 

 

12. De vertrouwensvolle overgave aan God : (at-tawakkoel)

                     Definitie

                     Verschil tussen: tawakkoel en tawâkoel

 

13. Regels van fatsoen in acht te nemen tijdens discussies

                     Een meningsverschil is geen kwaad

                     Het respecteren van de mening van de ander

                     Overhaaste beslissingen vermijden

                     Interpretaties en twijfel vermijden

                     Geduld opbrengen

                     Niet in vulgariteit vervallen en nutteloze ruzies weigeren

 

14.  De Goddelijke Namen:

                     Lijst opmaken van de 99 Namen van God

                     Keuze van sommige goddelijke Namen: vertalingen en commentaar

 

15.  Islamitische personaliteiten:

                     Aysja, de moeder van de gelovigen : de geleerde

                     Al Chawarizmî: de doorgever van wiskunde; zijn leven en zijn werk

                     Ibn Chaldoên: de historicus en socioloog 

 

 

 

Algemene doelen van het Islamitisch godsdienstonderwijs in Nederland en België.
 

Ter inleiding
 

Dit “Voorstel voor een Islamleerplan Lager Onderwijs” is gebaseerd op de “Aanzetten tot een leerplan “Islamitisch godsdienstonderwijs in de basisschool”” van het Nederlandse Instituut voor leerplanontwikkeling. Voorafgaande is het van belang te stellen waarom godsdienstonderwijs aan moslimkinderen gegeven dient te worden. Op grond daarvan kan men bepalen wat de kinderen in de lessen geleerd moet worden. Tenslotte kan men ingaan op de manier waarop hen iets aangeleerd moet worden, het 'hoe'.

 1. Waarom dient er godsdienstonderwijs aan moslimkinderen gegeven te worden?

  a. Opdat kennis van belangrijke geloofspunten aan de volgende generatie overgedragen wordt.
  b. Opdat de kinderen leren dat de Islam goed is voor hen, hen iets te bieden heeft.
  c. Opdat de kinderen later in staat zouden zijn de bronnen te raadplegen en zo hun kennis van de Islam te verbeteren.
   

 2. Wat moeten de kinderen leren in het godsdienstonderwijs?
  1. Inzicht verwerven in de Islamitische geloofsleer, de geloofspraktijk en de zedenleer .
  2. Een aantal Qoerân-Soera's uit hun hoofd leren (kennen)
  3. Morele principes leren die voor hen in West-Europa van belang zijn .
  4. Het Arabisch schrift leren verklanken
  5. Leren hoe regels uit de Qoerân en Soenna worden herleid .
   

 3. Hoe leren de kinderen dit?
  Er is nog maar weinig materiaal voorhanden in het Nederlands. Ook ontbreken er aanwijzingen voor didactische werkvormen. Wij volstaan daarom met een raamplan, enkele suggesties voor didactische benadering, werkvormen en les/leermateriaal. De leerdoelen voor de verschillende leeftijdsgroepen worden steeds verdeeld over de onderwerpen.

  1. geloofsleer (‘°Aqieda’)

  2. geloofspraktijk (‘fiqhoel-`ibâdaat’), of de aanbiddingen

  3. gedragsleer (‘achlaaq’), of karaktervorming

  4. leven van de Profeet  (‘siera’) en geschiedenis

 

Deze onderwerpen omvatten de hoofddoelen van het onderwijs. Andere algemene doelen, i.c. het leren van smeekbeden (‘doe`a’s), Qoerân-Soera’s en Aya’s, het verklanken van het Arabisch schrift en het herleiden van regels uit Qoerân en Soenna kunnen als subdoelen in de lessen onderwezen worden.
Aan de hand van het hoofdonderwerp van de les wordt bijvoorbeeld bepaald welke Qoerân- Soera's of âya's (verzen) worden geleerd en welke regels in de les worden behandeld aan de hand van Qoerân en Soenna.

 

** Gezien de beperkte tijd voor het godsdienstonderwijs op de openbare scholen zal het niet mogelijk zijn de kinderen veel Qoerân-Soera's uit hun hoofd te laten leren en het Arabische schrift te leren verklanken. Eventueel kan men een paar Qoerân-Soera’s en Aya’s uit het hoofd laten leren of Arabische woorden zoals Allah  en Mohammed  in het Arabisch geschreven laten inkleuren.

 

 

 

 

Home | Enkele cijfers | N.C. zedenleer | R-K godsdienst | PEGO | Islam | Samenwerking | Verandering

This site was last updated 13-May-2016